چی میشه مگه؟

همیشه هر احساسی د‌ر من در حال رشد باشه تو همون نفقه نابود میشه!رشد نکرده ریشه هاش از جا در میاد...! مگه‌ میشه؟ مگه داریم؟مگه هست؟ آخدا شما بزار یکیش سربگیره بعد میخوای جلوشون بگیریم بگیر

بزار ما تجربه یک طرفه اشو داشته باشیم حداقل، یا نکنه همینم میخوای تا ابدالعابدین از ما دریغ کنی؟


منبع این نوشته : منبع